Přeskočit na hlavní obsah

K definici pojmu osobní údaje

Publikováno | 16. Listopad, 2011

Jak vyplývá z příspěvků účastníků Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí, uskutečněné 29. – 30. dubna 2010 v Praze a zveřejněné v Informačním bulletinu č. 1/2010 Úřadu pro ochranu osobních údajů, je základním úskalím chování uživatelů na Internetu fakt, že ač jejich počet stoupá, stále chybí základní povědomí o tom, jak se v tomto relativně novém prostředí chovat [1]. Tento fakt je umocněn za předpokladu, že je vztažen ke společensko-právnímu fenoménu tak novému, jako je ochrana osobních údajů. Lze jistě souhlasit s myšlenkou, že jen ve společnosti, která nemusí jako palčivý problém den ze dne řešit fyzické přežití svých členů, je prostor zabývat se takovými detaily, jako je vyvažování různých práv lidí a vztahu jednotlivce a soukromoprávních a veřejnoprávních společenských struktur a že nastolování problému ochrany osobních údajů je výrazem relativně velmi dobrého fungování [...] modelu demokratické společnosti [2]. Vycházeje z těchto naznačených premis a s odkazem na naposledy uveřejněný článek věnovaný nevyžádaným obchodním sdělením [3], jehož úvod by se mutatis mutandis uplatnil i u tohoto tématu, lze říci, že se v případě ochrany osobních údajů a nejrůznějších činností na Internetu jedná o úzce spjatou problematiku.  Tento článek věnovaný institutu osobních údajů se zaměří na základní osvětlení fenoménu ochrany osobních údajů, především vymezením pojmu osobní údaj, a vytvoří základ pro další návazné články z této oblasti.


Základní národní právní normou upravující ochranu osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění změn a doplňků [dále jen zákon]. Ten vymezuje pojem osobní údaj v § 4 písm. a) a ve speciálních formách nadto ještě v písm. b) vymezující citlivý osobní údaj a v písm. c) věnující se anonymnímu údaji.

Znění § 4 písm. a) zákona
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)                  osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

Dále je problematika osobních údajů upravena zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z dílny Rady Evropy, ke které je připojen Dodatkový protokol (k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat)
o orgánech dozoru a toku dat přes hranice.

Znění článku 2 písm. a) Směrnice 95/46/ES
Pro účely této směrnice se rozumí
a)                  „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity

Znění článku 2 písm. a) Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatické zpracování osobních dat
Pro účely této Úmluvy:
a)                  „osobní údaje“ znamenají každou informaci týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“);
Přístupů k osvětlení stěžejního pojmu osobní údaj je mnoho. Někdy se odborná literatura omezuje na stručné shrnutí, že osobním údajem je laicky řečeno jakákoliv informace o člověku (fyzické osobě), která jej umožňuje identifikovat [4]. Podobně pojaté jsou definice širší jen o část dikce zákona [5]. Jejich přínosem je především nahrazení pojmu subjekt údajů pojmy člověk nebo fyzická osoba.

Podíváme-li se na všechny výše uvedené definice podané právními normami, je třeba poznamenat, že základním definičním znakem osobních údajů je jejich rozličnost, resp. mnohost podob. Osobními údaji je totiž jakákoliv informace (v překladu Směrnice a Úmluvy pak veškerá informace resp. každá informace) a nelze tak přinést taxativní výčet údajů, které lze za ty osobní považovat. Tento fakt je umocněn možnostmi současné informační společnosti, na jejíž vývoj by příliš rigidní právní úprava nestačila reagovat. Definovat osobní údaj je tak třeba ad hoc.

Před vymezením určenosti, resp. určitelnosti subjektu (subjekt identifikovaný či identifikovatelný) je třeba věnovat krátkou pozornost právě vymezení subjektu údajů tak, jak to činily výše zmíněné definice v odborné literatuře. Pojem subjekt údajů je upraven v § 4 písm. d) zákona jako fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Chráněny (v rámci ochrany osobních údajů) tak nejsou právnické osoby. To podtrhuje i judikatura [6]. Subjektem údajů jsou tedy pouze žijící lidé (fyzické osoby), včetně nascitura.

Určenost, resp. určitelnost subjektu (subjekt identifikovaný či identifikovatelný) je vysvětlena již v samotné definici pojmu a je spojena s možností přímé či nepřímé identifikace. Přímá identifikace je stav, kdy správce [osobních údajů] či jiná osoba může vytvořit přímou vazbu mezi [osobním] údajem a fyzickou osobou [7]. Nepřímá identifikace je pak vázána na možnost správce [osobních údajů] získat identifikátor ze souborů, které nejsou v jeho držení – např. z veřejných registrů, od zpracovatele s nímž má uzavřenou smlouvu apod.[8]. To znamená, že pokud lze na základě drženého údaje přímo ukázat na konkrétního člověka, jde o přímou identifikaci a za předpokladu, že k drženému údaji je nutné přiřadit údaj jiný, který je držiteli původního údaje přístupný, a na jeho základě pak ukázat na konkrétního člověka, jde o identifikaci nepřímou.

Shrnutím výše zmíněného lze definovat osobní údaj jako každou informaci vztaženou výlučně k živým osobám včetně nascitura na jejímž základě lze bezpečně odlišit konkrétní osobu od jiné nebo k takovému odlišení dospět po spojení s jiným dostupným údajem. Žádná definice však nemůže být vyčerpávající a zcela konkrétní, což pramení z naznačené pružnosti pojmu, který pod sebe musí akumulovat především rozličné nové identifikátory.
______________________

[1] Informační bulletin. Praha: Úřad pro ochranu osobních údajů, 2010, č. 1/2010 [13.11.2011]. Dostupné také z: http://www.uoou.cz/files/zpravodaj/bulletin_2010_01.pdf
[2] MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 16. ISBN 978-80-7357-322-5.
[3] KAŠÁK, P. Nevyžádaná obchodní sdělení šířená elektronickou poštou a zneužívání § 7 k jejich rozesílání. Znalostní společnost. [online]. Praha: SparkTECH, 19. srpen 2011. ISSN 1804-9958. Dostupné z: http://www.znalostnispolecnost.cz/pravo/121-nevyzadana-obchodni-sdeleni-sirena-elektronickou-postou-a-zneuzivani-%C2%A7-7-k-jejich-rozesilani/
[4] ŠTEDROŇ, L., LUDVÍK, M. Právo v informačních technologiích. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, str. 13. ISBN 978-80-86686-36-3.
[5] JANSA, L., OTEVŘEL, P. Softwarové právo: Praktický průvodce právní problematikou v IT. Brno: Computer Press, 2011, str. 267. ISBN 978-80-251-3458-0.
[6] Rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 A 83/2001-39.
[7] ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. K pojmu osobní údaj. UOOU.cz [online]. 1/2001, aktualizace květen 2010. Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=365
[8] Tamtéž  ref. 7

Populární příspěvky z tohoto blogu

#softwareAmaso v Rokytnici

Na říjnovém planningu jsme, poměrně na poslední chvíli, zpískali podzimní akci v Rokytnici (nad Jizerou - to neplést s Rokytnicí v Orlických horách, což se někomu, a přiznejme si že mě, povedlo). Rozhodli jsme se věc pojmout jako všeSparkTECHáckou akci, takže včetně dětí, manželů a manželek, přítelů a přítelkyň a dalších domácích mazlíčků. Jako na každé #softwareAmaso akci nesměla chybět tuna jídla a zajímavé prostředí. První bod jsme s Matějem pokryli čtvrtečním nákupem a zajistili jídlo nejen na víkend, ale i na následnou Toasťáko-vraždu prvního stupně v týdnu a dnech dalších. O další bod se postaralo z velké míry počasí, které nabídlo podzim ve své nejkrásnější podobě. Chajdu máme celou pro sebe. První večer byly na pořadu dne degustace vánočních vín a hry. Chybou bylo nechat intelektuálnější hry na pozdější fáze degustace. Není na hanbě, čeká na koupelnu.  Vše utichlo, jdeme spát.  Přilehlá restaurace otevřená od brzkého rána zachránila mnohým život, prot

#SparkTrip do Izraele - Israel PyCon

Když jsme letos plánovali konference pro #python, byl PyCon jasná volba. No a protože v termínu toho českého se nashromáždily různé jiné akce (především vzhledem k tomu, že je o víkendu), hledali jsme  v zahraničí.  Volba to nakonec nebyla těžká, protože Mára byl začátkem roku na homeofficu v Izraeli a místní PyCon mu byl doporučen. A jelikož my ostatní jsme do té doby v Izraeli nebyli, tak bylo rozhodnuto. 

Dubnový #hrajsnami SparkTECH planning

Pravidelně první středu v měsíci máme ve SparkTECH u planning. Pravidelně, abychom se nemohli vymlouvat, že jsme na to zapomněli. První středu, abychom se nemuseli dohadovat kdy (dost stačí dohadovat se na CO?) a protože cvičně hučí sirény (kdybychom přeci jen zapomněli a chtěli se vymlouvat). A planning, protože původní záměr byl, že půjde opravdu o typický planning dle agilních metodik. To, že to nakonec dopadlo jinak a jedná se zkrátka o informativní setkání, kde se probírá kde co, je už jiná pohádka. Pro představu fotky z toho nedávného, dubnového, po kterém jsme vyrazili do Endorfinu . Tam nás čekal Freddy Krueger a pokojíček ve stylu Saw. Jelikož se někde v budoucnu v téhle vybrané společnosti vyměníme, bylo nejhorší si o průběhu nevyprávět. Začínáme pohádkou. My si totiž moc rádi hrajem.  Někteří stále předstírají práci.  Prostory Endorfinu. Začínáme pivem, abysme se nebáli. Márnice. Prostředí je super.  A už to začíná. Přituhuje.  T